Medycyna pracy w Warszawie – cele i najważniejsze zasady

Medycyna pracy w Warszawie – cele i najważniejsze zasady

2 views
0

Medycyna pracy w Warszawie

Medycyna pracy jest jedną z lekarskich specjalności – jej przedmiotem  jest badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, a także  diagnozowanie, leczenie oraz profilaktyka chorób zawodowych. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami konieczne jest regularne kontrolowanie stanu zdrowia osób zatrudnionych.

Medycyna pracy – podstawowe cele

Medycyna pracy w Warszawie to świadczenia realizowane przede wszystkim przez lekarzy posiadających odpowiednie uprawnienia, ale również przez pielęgniarki, psychologów oraz inne osoby z niezbędnymi kwalifikacjami. Każdy pracodawca jest zobligowany do objęcia pracowników profilaktyczną ochroną zdrowotną, co w praktyce oznacza, iż to on wydaje skierowania do lekarza medycyny pracy wraz ze sprecyzowaniem rodzaju badań, których przeprowadzenie jest konieczne z uwagi na specyfikę danego stanowiska i charakter wykonywanej przez pracownika pracy. Nie ma możliwości dopuszczenia pracownika do świadczenia pracy bez ważnych badań – bez względu na to, jakiego typu badania wchodzą w rachubę.

Zadaniem lekarza medycyny pracy jest określenie czy skierowana na badanie osoba nadaje się do pracy na wskazanym stanowisku, czy nie ma do tego przeciwwskazań oraz – w przypadku badań okresowych i kontrolnych – czy nie zaistniały przesłanki np. do zmiany stanowiska, czy zmiany czynności wykonywanych przez pracownika z uwagi na uszczerbki na zdrowiu etc. Generalnie rzecz biorąc, zadania przypisane służbie medycyny pracy odznaczają się bardzo szerokim zakresem.

Koszty badań – kto je ponosi?

Koszt tego typu badań także ponosi pracodawca – zaliczają się do nich badania:

 • wstępne,
 • okresowe,
 • kontrolne.

Oprócz tego pracodawca musi:

 • zwrócić pracownikowi kwotę, jaką wydał on na dojazd do placówki medycznej w celu przeprowadzenia badań,
 • wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za nieobecność w pracy spowodowaną wykonywaniem badań – jest zalecane, aby były one realizowane w godzinach pracy.

Jak często wykonuje się badania?

Częstotliwość wykonywania badań u lekarza medycyny pracy jest uzależniona od warunków wykonywania pracy. Należy je przeprowadzać:

 • co 2 lata – jeśli praca wiąże się z wdychaniem szkodliwych pyłów bądź oparów,
 • co 3 lata – jeśli pracownik jest narażony na przebywanie gorącym mikroklimacie; uwaga: w przypadku pracowników, którzy ukończyli 45 rok życia, badania okresowe odbywają się co 2 lata,
 • co 4 lata – dotyczy to osób, które na okoliczność wykonywania służbowych obowiązków stale korzystają z komputera,
 • co 5 lat – odnosi się to do biurowych pracowników niekorzystających stale z komputera.

Badania wstępne – czy zawsze są obowiązkowe?

Przy tej okazji należy kilka słów poświęcić kwestiom związanym z badaniami wstępnymi. Na mocy znowelizowanych przepisów, które weszły w życie z dniem 15 kwietnia 2015 r., nie ma obowiązku kierowania na nie pracownika, jeśli okres pomiędzy zakończeniem zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy a rozpoczęciem nowej pracy nie przekroczył 30 dni. Wyjątkami od tej zasady są sytuacje, gdy:

 • pracodawca przyjmuje do pracy osobę młodocianą,
 • pracownik jest przenoszony na stanowisko, gdzie występują warunki uciążliwe bądź czynniki szkodliwe dla zdrowia.